EP05 – Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader


Projektledare:Tekn. Dr. Åsa Wahlström
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:CIT Energy Management
Projekttid:20101215-20110830
Hemsida:CIT Energy Management (http://www NULL.energy-management NULL.se)

Sammanfattning

Energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi för lågenergibyggnader och överlämnat den till näringsdepartementet. Strategin innehåller målnivåer för främjande av NNE (nära nollenergibyggnader) för större renoveringar av byggnader. Samtidigt har Boverket en remiss på nya krav som ställs vid ändring av byggnader. För att analysera vilka uppvärmningssystem och vilka energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att klara NNE-kraven för befintliga typbyggnader föreslås detta projekt.

Projektet genomförs med teoretiska beräkningar för olika uppvärmningsalternativ och energieffektiviserande åtgärder för några typhus av befintliga byggnader (typhus som representerar stora delar av det befintliga beståndet). Resultatet presenterar vilka energieffektiviseringsåtgärder som behövs i kombination med olika uppvärmningssystem för att klara de nya NNE-kraven i Sveriges olika klimatzoner. För eluppvärmda byggnader analyseras även krav på maximalt installerad effekt. Resultatet är viktigt för att bygg- och fastighetssektorn ska kunna förbereda sig för den mycket snabba omställning som föreslås för att renovera befintliga byggnader ned till NNE-krav. Resultatet är också viktigt för beslutsunderlag vid ändring av byggnad, dvs om endast del av byggnaden bör ändras eller om byggnaden bör genomgå en större renovering. En viktig energieffektiviseringsåtgärd är installation av någon form av värmepumpande teknik. Projektet utförs i en arbetsgrupp av olika värmepumpstillverkare vilket ger en uppbyggnad av kunskap och kompetens och underlag till teknikutveckling och kommersialisering av nya produkter för renovering av befintliga byggnader.

Finansiärer

  • Enertech
  • Fastighetsägarna
  • Geotec
  • IVT
  • Nibe
  • Thermia
  • SVEP

Avrapporteringar

2010 Kvartal 4

Planering och förberedelser av projektet. Första projektmötet hölls den 17 december 2010. På mötet diskuterades projektet, avgränsningar och några första ansatser till problemlösning föreslogs. Typ-hus och åtgärdsförslag identifierades.

2011 Kvartal 1

Under det första kvartalet 2011 har typ-hus och åtgärdsförslag identifierats. Indata till typbyggnader och åtgärdsförslag har samlats in och ett antal beräkningar genomförts. Ett projektmöte där de första beräkningarna diskuterades hölls den 9 februari 2011. Därefter har nya beräkningar genomförts som kommer att diskuteras på nästa projektmöte planerat den 27 april.

2011 Kvartal 2

Under det andra kvartalet 2011 har arbetet fortsatt enligt projektbeskrivning. Typ-hus och åtgärdsförslag identifierats, iIndata har samlats in och ett antal beräkningar genomförts . Beräkningar har genomförts dels för besparingspotential och dels för LCC-analys. Arbetsgruppen har tagit beslut att koncentrera utvärderingen på flerbostadshus och utesluta skolor och småhus. Detta eftersom ett mycket större antal typbyggnader för flerbostadshus behövdes jämfört med det planerade antallet i ansökan. Följande typbyggnader för flerbostadshus har undersökts, lamelllhus, skivhus, punkthus och litet flerbostadshus i tre klimatzoner och för tre intervall av byggår. Detta gör antalet typbyggnader till 36 jämfört med de 6 – 8 som anges i ansökan.

Två projektmöten har hållits den 27 april och 14 juni 2011. Nästa möte planeras till den 5 september. Eftersom arbetsgruppen inte kunde hitta en mötestid i augusti är projektet ca 3 till 4 veckor försenat jämfört med tidplan i ansökan.

Projektet har presenterats på SVEP årsmöte 27 maj 2011, ca 60 deltagare.
Wahlström Å., 2011, “Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings?”, REHVA Journal, page 5-9, August, 2011.


2011 Kvartal 3

Slutrapport har skrivits och levererats till arbetsgrupp ppch styrelse.
Ett projektmöten har hållits 5 september.

Projektet har presenterats på:
SVEP årsmöte 27 maj 2011,Norra Latin, Stockholm, ca 60 deltagare.
Fastighetsmässan, Svenska Mässan Göteborg 7-8 september, 2011, ca 50 sittande deltagare, ett antal till cirkulerande.

Förutom slutrapport har följande artiklar skrivits:
Wahlström Å., 2011, “Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings?”, REHVA Journal, page 5-9, August, 2011.
Wahlström Å., ” Renovera ned till nära nollenergi med lönsamhet”, SVEP-Nytt, Nr X, oktober 2011.
Wahlström Å., ”Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?”, Kyla+, Nr 5, sid 28-31, augusti, 2011.

Utöver projektbudget har CIT Energy Management även presenterat projektet på:
EFFSYS+ dagen och Svenska Kyl- och värmepumpdagen, 14 oktober, hotell Riverton, Göteborg
samt med poster på samma konferens. (Arbetet har lagts till som motfinansiering).

Dokument

Ansökan

Publikationer

Slutrapport

Comments are closed.