Projekt

Nedan visas de olika projekt som beviljats stöd inom EFFSYS+. För respektive projekt presenteras en sammanfattning, lägesrapporter samt en lista över publikationer.

EP01 Köldmedier med låg GWP samt kost- och energioptimering av värmepumpsystem
Detta projekt består av två delar med gemensamt syfte att bidra till utvecklingen av framtidens värmepumpar och kylsystem, både vad gäller optimering av utformningen, ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt, och vad gäller val av köldmedium. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep01/)

EP03 Energieffektivisering i köpcentra med ett bibehållet eller förbättrat inneklimat – fas 2
Projektets syfte är att beskriva, utvärdera och jämföra olika alternativa systemlösningar för värme, kyla, ventilation och el i köpcentra. Två köpcentra specialstuderas under projekttiden, ett med värmepumpar kopplade till ett borrhålslager och ett utan värmepumpar och borrhålslager. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep03/)

EP05 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader
Projektet genomförs med teoretiska beräkningar för olika uppvärmningsalternativ och energieffektiviserande åtgärder för några typhus som representerar stora delar av det befintliga beståndet. Resultatet presenterar vilka energieffektiviseringsåtgärder som behövs i kombination med olika uppvärmningssystem för att klara de nya NNE-kraven i Sveriges olika klimatzoner. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep05/)

EP07 Kapacitetsreglering i värmepumpsystem
Målet med det projektet är att använda dem utvecklade modellerna från EFFSYS 2 till att utvärdera årsprestanda för några av de nyare teknikerna och nyutvecklade strategierna för kapacitetsreglering i värmepumpssystem. De experimentella studierna kring varvtalsreglerade värmepumpssystem fortsätter och fokuserar på hur förlusterna i systemet beter sig vid olika lastfall samt eftersöker optimala designparametrar. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep07/)

EP09 Studie av värmeöverföring, tryckfall och flödesvisualisering vid förångning i små rektangulära kanaler
Kravet på minskning av mängden köldmedium i värmepumpar och kylanläggningar är numera en växande trend. Detta krav är motiverat av flera fördelar bland vilka kan nämnas: minskade utsläpp av köldmedium och därmed minskad påverkan av köldmediet på miljön och omgivningen, minskade kostnader för råmaterialet, högre effektivitet, minskade underhållskostnader etc.
Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep09/)

EP11 Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem
Med en ökad användning av fastighetsvärmepumpar och ett systembyte i butiker till CO2 som köldmedium kommer bristen på underhållskunskap att bli mycket tydlig. Nya system och applikationer kan förutses komma att orsaka sina ägare en ökad drift och underhållskostnad. Huvudsyftet med projektet är ta fram åtgärder för att bibehålla installerad effektivitet och ersätta avhjälpande underhåll med förebyggande.
Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep11/)

EP13 Magnetokaloriska kyl- och värmepumpprocesser i vitvaror, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar
Magnetiska processer har under de senaste åren visats kunna vara ett möjligt alternativ till ångkompressionscykeln. Förutom att dessa processer inte använder klassiska köldmedier så har det visats att energieffektiviteten kan ökas med 20% med denna teknologi jämfört med traditionell kylteknik. Dessa fördelar kan tänkas uppväga de högre kostnader som idag är förknippade med teknologin, speciellt i en framtid med högre energipriser och växande myndighetskrav på energieffektivitet. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep13/)

EP15 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader – del 2
I projektet EP05 analyserades vilka uppvärmningssystem och vilka energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att klara NNE-kraven för befintliga typbyggnader i Sveriges olika klimatzoner. I detta fortsatta projekt undersöks hur många energieffektiviseringsåtgärder som kan göras med en viss lönsamhet där lönsamhetskrav och kalkyltider ges möjlighet att variera, vilket ger svar på vilken NNE-målnivå som är lämplig. Resultatet är ett underlag för bygg- och fastighetssektorn inför den omställning som behövs för att den befintliga bebyggelsen ska klara energimålen. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep15/)

EP17 Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus
Projektet syftar till att ta fram systemkoncept för värmepumpar som kan bereda värme, kyla och tappvarmvatten för enfamiljs- och flerfamiljshus där olika värmekällor som berg, mark, uteluft och frånluft skall studeras med målsättningen att få fram konkurrenskraftiga alternativ som uppfyller både kraven i EPBD och RES-direktivet samt andra relevanta EU Direktiv.
Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep17/)

EP19 Ammoniak som köldmedium i små kyl- och värmepumpsystem
I detta projekt kommer tekniken för små kyl- och värmepumpsystem med ammoniak som köldmedium att demonstreras. Denna typ av system har god potential att bli mer energieffektiva än HFC-system, då ammoniak kan förväntas ge bättre värmeövergång och goda kompressorverkningsgrader. Den höga hetgastemperaturer som erhålls med ammoniak kan i värmepumpssammanhang utnyttjas för generering av tappvarmvatten över kondenseringstemperaturen.
Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep19/)

EP21 Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepump – Komplettering med uteluftsdel.
Många bergvärmepumpar har varit i drift åtskilliga år och det börjar bli dags att ersätta dessa. Ofta ersätts dessa äldre med en ny värmepump, med liknande eller större värmeavgivning. Energibrunnen har dock fortfarande många år kvar på sin tekniska livslängd och används ofta därför utan vidare åtgärder. Vad får detta för effekter?
Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep21/)

EP23 CO2 som köldmedium för mjölkkylning Projektet syftar till att utvärdera CO2 som köldmedium i en mjölkkylapplikation vad avser effektivitet i applikationen men inte minst möjligheten att återvinna varmvatten vid en hög temperatur. Det senare möjliggör en ökad återvinning med förbättrad miljöprofil och sänkta kostnader som följd. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep23/)

EP25 Koncept och kompetensuppbyggnad för systematisk användning av högtemperaturvärmepumpar inom mejeriindustrin
Projektet har som mål att effektivisera energianvändningen genom att öka den systematiska användningen av kyl- och värmepumpar inom livsmedelsindustrin, genom koncept- och kompetensutveckling främst riktat mot mejeribranschen. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep25/)

EP02 Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader
Många byggnader har dagtid ett kylbehov nästan hela året medan det kan finnas värmebehov nattetid. En effektiv lösning för dessa byggnader är att utnyttja marken som värmesänka, värmekälla och utjämningslager och med hjälp av värmepump höja eller sänka temperaturen till erforderlig nivå. Jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla kan den köpta energin sänkas kraftigt. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep02/)

EP04 Effektivare dimensionering av bergvärmesystem & implikationer från EFFSYS2 resultat
Projektet syftar till att studera och förbättra prestanda på den kalla sidan av bergvärmesystem. Studien görs i nära samarbete med värmepumpstillverkare, kollektortillverkare, brunnsborrare, installatörer, konsulter i branschen och användare. Projektet förväntas leda fram till metoder och rekommendationer för bättre utnyttjande av borrhål samt bidra till högre värmefaktorer för bergvärmepumpar i allmänhet. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep04/)

EP06 Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering
Detta projekt behandlar kartläggning, mätning och utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker. Fokus kommer att ligga på transkritiska CO2-system och kaskadlösningar. Tillgängliga lösningar på marknaden kommer att kartläggas, förslag till förbättringar kommer att läggas fram och nya systemlösningar kommer att föreslås. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep06/)

EP08 Utformning av ett PV-matat värmepumpsystem för hög andel solenergi
Ett energisystem för ett enfamiljshus uppbyggt omkring ett PV system som matar en värmepump får högre andel solenergi utan överproduktion sommartid än ett solvärmesystem. Resultaten från tidigare studie visar att ett standardhus med en bergvärmepump och solceller får en soltäckningsgrad på 40%, för hus med passivhusstandard erhålls över 60% soltäckningsgrad. Ett komplett system skall byggas upp i laboratorium och ett optimalt system kommer att föreslås. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep08/)

EP10 Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager
Projektets mål är att ta fram en handledning med tillhörande underlag som kvalitetssäkrar och dokumenterar genomförandet av geoenergilager för stora fastigheter med syftet är att säkerställa funktionen på lång sikt. Projektet ska bidra till att den svenska värmepumpsindustrin fortsätter att utvecklas, och att dess konkurrenskraft kan stärkas såväl nationellt som internationellt. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep10/)

EP12 Tappvattenvärmning med värmepump – alternativa systemlösningar – Del 2
Rumsvärmebehoven minskar p.g.a. bättre byggnadsdelar, värmeåtervinning etc. medan kraven på varmvatten tenderar att öka m.a.p. mängd och temperatur. Därmed ökar den relativa betydelsen för tappvatten vid tillämpningar med värmepump. Resultaten ska belysa för- och nackdelar med alternativa systemlösningar och peka på effektiviseringsmöjligheter samt ge rekommendationer för utformning av normer. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep12/)

EP14 Inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser på värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare som används i indirekta kylsystemen
Syftet med projektet är att undersöka hur tillsatser påverkar termofysikaliska egenskaper för köldbärare samt att undersöka effekter på värmeöverföringsprocessen vid användning av både korrosionsinhibitorer som bildar fysiska barriärer och adsorberande korrosionsinhibitorer. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep14/)

EP16 Smart Felidentifiering och diagnos för värmepumpsystem
Ett Smart Felidentifierings och Diagnostiseringssystem (SFDD) kan vara en lösning till att motverka försämrande prestanda på värmepumpar över tiden, minska underhållskostnaderna samt att reducera antal fel som behöver reklameras. Projektet syftar till att skapa en omfattande feldatabas med de mest förekommande felen som uppstår vid installation, drift och underhåll. En SFDD kommer sedan att utvecklas för de olika faserna. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep16/)

EP18 Metod och guidlines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätningar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat
Projektet syftar till att ta fram en mät- och uppföljningsmetod som bygger på fastighetens behov av värme och kyla och kan stödja energioptimering av kyl- och värmepumpsystem. Med jämförbara nyckeltal för många anläggningar kan jämförelser mellan olika system ge svar på frågan om behovet av och lönsamheten i investeringar, injusteringar och regelbunden driftsuppföljning för att öka energieffektiviteten. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep18/)

EP22 Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump En viktig del av lösningen för att nå EU målen kan vara att återvinna värme ur avloppsvattnet eftersom i många byggnader står avloppsförlusten normalt för en signifikant del av den totala årliga värmeanvändningen. I detta projekt avses att genom utökade scenarioanalyser undersöka om det är möjligt att få en bättre utnyttjandegrad och därmed högre återvinningsgrad och förbättrade ekonomiska förutsättningar genom att kombinera en avloppsvärmeväxlare med en värmepump. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep22/)

EP24 Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker
Detta projekt undersöker möjligheterna för termisk lagring i kylsystem i livsmedelbutiker. De lämpligaste termiska lagringsteknikerna för livsmedelsbutiker kommer teoretiskt att undersökas och deras påverkan på systemets prestanda och produkternas kvalitet kommer att analyseras. Läs vidare >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep24/)

Comments are closed.