Internationella sekretariatet

Medel för internationell samverkan inom Effsys+

Styrelsen för Effsys+ förfogar över öronmärkta medel för att underlätta internationell samverkan inom kyl- och värmepumpområdet. Totalt finns 400 000 kr per kalenderår för åren 2011 till 2014 att fördela. Sökt belopp ska motfinansieras till minst lika stort belopp av sökande eller annan finansiär. Ansökningar ska ställas till det internationella sekretariatet på avsedd blankett.

Bakgrund

Internationell samverkan uppnås bland annat genom att det finns många nära personliga och professionella länkar bland deltagande forskare till andra forskare aktiva inom IEA HPP (International Energy Agency, Heat Pump Implementing Agreement), IIR (International Institute of Refrigeration), olika EU-projekt, IPCC (Intergovernmental panel of Climate Change), ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers), ASME (American Society of Mechanical Engineers), Eurotherm, Rehva, EIT (European Institute of Innovation and Technology) etc. Det är angeläget att stimulera internationella kontakter med dessa organisationer.

För att få en bättre koordinering mellan nationella insatser inom kyl- och värmepumpområdet och internationell verksamhet, för att öka informationsspridningen och öka svenska intressenters inflytande på verksamheten inom ovan nämnda organisationer samt att förstärka en aktiv omvärldsbevakning och omvärldsanalys har Energimyndigheten vid programbeslutet gällande Effsys+, avsatt medel för ett internationellt sekretariat.

Vad kan man söka för?

Verksamheten ska i första hand relatera till pågående eller avslutade Effsys-projekt, i andra hand till kyl- och värmepumpområdet i stort. Huvudsakligen ska sökta medel avse resekostnadsstöd, konferensdeltagande, deltagaravgifter, medlemsavgifter och andra merkostnader som kan förekomma för att rikta sig internationellt. Det är också möjligt att ansöka om planeringsstöd för att kunna delta i planeringsmöten inför eventuella framtida samarbeten. Det är möjligt att söka för del av lönekostnader inom denna ram, exempelvis om arbetet har direkt koppling till att anpassa erhållna resultat till en internationell miljö.

Internationella sekreteraren har en delegation att fatta beslut vid lägre belopp (f n 30 kkr) och vid större belopp ha ett presidium som fattar beslut. Motfinansiering ska ske till minst lika stort belopp som sökt och kan bestå av egen tid och motkravet, förutom ekonomisk redovisning, kan vara avrapporteringar som kan spridas inom programmets nätverk och övriga intressenter.

Ansökan och kontaktuppgifter

Ansökan ska ske på avsedd blankett och ställas till

Internationella sekretariatet för Effsys+
c/o INCERT AB
Box 17537
118 91 Stockholm

Mer information kan fås av den internationelle sekreteraren:

Peter Rohlin
INCERT AB
Telefon: 08-762 75 16
Telefax:   08-762 74 73
E-post:     peter.rohlin@incert.se

Blankett -Ansökan om internationellt stöd EFFSYS+

Mall för rekvisitioner från Internationella sekretariatet

Reseberättelser


Länkar till internationella organisationer

IEA Heat Pump Centre (HPC) (http://www NULL.heatpumpcentre NULL.org)
IEA Heat Pump Centre (HPC) is an international information service for heat pumping technologies, applications and markets.

IIR (http://www NULL.iifiir NULL.org)
The International Institute of Refrigeration (IIR) is the only independent intergovernmental science and technology based organization which promotes knowledge of all refrigeration fields from cryogenics to air conditioning, including liquefied gas, the cold chain, refrigeration processes and equipment, refrigerants and heat pumps. Key issues addressed by the IIR include food safety, health, energy saving and energy efficiency, global warming and ozone depletion.

Rehva (http://www NULL.rehva NULL.eu)
REHVA is the leading professional organization in Europe, dedicated to the improvement of health, comfort and energy efficiency in all buildings and communities. It encourages the development and application of both energy conservation and renewable energy sources. In these areas, REHVA has a significant impact on National and International strategic planning and research initiatives, as well as on the associated educational and training programmes.

Comments are closed.