Sveriges ekonomiska framtid

Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur sedan 2016 och tillväxten har varit hög, prognoser visar dock på att i år, 2019, kommer tillväxten att falla tillbaka. Under 2018 var tillväxten på BNP över 2 %, men i år och nästa år förväntas den att hamna under 2 % igen. Arbetslösheten har under senaste åren minskat och ligger idag på cirka 6,3 % och beräkningar har visat att den procentsatsen kommer att ligga kvar, vilket betyder att ökningen av sysselsättningsgraden som har pågått i landet kommer att avstanna. Även inflationstakten tros enligt prognoser hamna under Riksbankens mål, som är 2 % under åren 2019 – 2020.

  • Högkonjunkturen vänder
  • BNP får en lägre tillväxt
  • Arbetslösheten förbli oförändrad
  • Inflationstakten når inte Riksbankens mål om 2 %

Olika framtidsutsikter

Svaret på hur Sveriges ekonomiska framtid ser ut varierar dock kraftigt, beroende på var och från vem man söker svaret. Enligt prognoserna som presenterades i stycket här ovan ser framtiden helt klart negativ ut, och en del menar på att Sverige kommer befinna sig i en ekonomisk kris om bara några år utifrån dessa prognoser. Andra menar på att variationer i ekonomin är naturliga och har alltid förekommit, länders ekonomi har dalar och toppar och Sveriges kurvor är tämligen små och inget att oroa sig för. Mycket visar också på att Sveriges ekonomi har haft en enorm tillväxt de senaste åren, så ett litet fall är nästan betydelselöst.

En anledning till att Sveriges ekonomi har haft en så god tillväxt är ett stort behov av nyanställning inom tjänstesektorn. Speciellt inom industrin har behovet av nyanställningar ökat mycket de senaste åren och hög sysselsättningsgrad bland medborgare är det absolut bästa för ett lands ekonomi. Här menar dock många på att Sverige har problem nu och inom den närmsta framtiden på grund av att vi har tagit emot många flyktingar och att en stor del av dessa nyanlända kommer ha mycket svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Många politiker och experter anser dock att får nyanlända rätt hjälp att ta sig ut på arbetsmarknaden kommer det hjälpa till att förbättra Sverige ekonomi, för vi behöver fler medborgare.

Integrationspolitiken påverkar Sveriges ekonomi

Framtidsutsikten för Sveriges ekonomi är mycket oviss och som nämnts går åsikterna mycket isär. Detta beror på att det finns många omständigheter, som påverkar Sveriges ekonomi som är väldigt ovissa och oklara. Dels har Sverige haft det tufft sedan regeringsvalet förra hösten, där ingen regering har kunnat bildats förrän i början på detta år. Politiska beslut kring integration anser många vara en av de viktigaste faktorerna för Sveriges ekonomiska framtid, och de olika politiska partierna har olika åsikter och tillvägagångssätt angående detta. Sverige behöver arbetskraftsinvandring och vi har tidigare haft stor brist på arbetskraft, speciellt inom yrken som vård och äldreomsorg. Detta skulle kunna lösas med en god integrationspolitik.

I februari visade informationsföretaget Bloomberg på att Sveriges tillväxt kan bli den lägsta på över tre decennier och att det finns mycket luft i Sveriges BNP. När ett lands tillväxt mäts är de intressanta siffrorna BNP per capita, och denna har de senaste åren blivit mycket låg i Sverige. Aldrig tidigare har glappet mellan BNP per capita och landets BNP varit så stort som det är nu. 2016 var Sveriges BNP 3,2 % men BNP per capita låg endast på 2 % och framtiden visar på att inom 10 år kommer den siffran att vara så låg som 1 % om det fortsätter i samma utveckling som nu.

Omvärlden påverkar

Vi befinner oss just nu i en värld där mycket pågår och många saker om framtiden är ovissa. Även om Sverige är ett litet land, påverkas vi självklart av vad som händer runt om i världen och speciellt i de större nationerna. Det är oklart om hur Brexit kommer att påverka Sveriges ekonomi, främst för att Brexit gör EU ännu viktigare för Sverige, men ingen vet säkert hur Brexit kommer att påverka EU. Mycket av Sveriges ekonomi kommer också att bero på krig och andra kriser runt om i världen, och hur mycket flyktingar Sverige kommer att behöva ta emot, och då självklart hur vi hanterar integrationen.

Leave a Reply