Sveriges BNP

För att mäta ett lands ekonomi används bruttonationalprodukten, förkortat BNP. Det är ett mått för att beskriva ekonomiers välmående genom att beräkna varors och tjänsters värde, vilka produceras i landet för en bestämd period. BNP divideras sedan med antalet invånare i landet för att få fram BNP per capita, vilket ger en relativt god bild av i vilket ekonomiskt skick ett land är. Sveriges BNP håller hög nivå, vilket gör oss till en av världens större ekonomier rent förmögenhetsmässigt. USA är världens största ekonomi; faktum är att den amerikanska ekonomin är hela 36 gånger större än den svenska. Men så är vi också ett land med knappt 10 miljoner invånare till skillnad mot USA som har över 300 miljoner invånare!

  • BNP är ett mått för att mäta ekonomiers välmående
  • Det ekonomiska måttet delas upp i BNP per capita
  • USA är störst, men Sverige tillhör världens rikaste nationer

Såhär fungerar BNP

Att konkret bedöma huruvida ett land är “rikt” eller inte är i stort sett omöjligt. För att kunna få en god bild av exempelvis den svenska ekonomins välmående används måttet BNP. Det beskriver Sveriges ekonomiska aktivitet i sin totalitet för en viss tidsperiod. För att få fram ett BNP för en period räknas alla värden från varor samt tjänster ihop, vilka har tillverkats och producerats i Sverige under perioden. Sveriges BNP blir således en vägledande guide för hur stark den svenska ekonomin är samt i vilken takt den ekonomiska tillväxten sker. Genom att jämföra olika BNP-perioder kan tillväxten bättre följas upp. Viktigt att tänka på är att BNP ibland kan vara missvisande eftersom ingen hänsyn tas till kontext eller sammanhang.

Sveriges BNP låg på knappt 4 580 miljarder kronor för 2017. Måttet minskade sedan under det tredje kvartalet 2018. Totalt gick BNP ner med 0,2 procent i jämförelse med den föregående kvartalsperioden. Det är ändå ett starkt BNP och det gör Sverige till en av världens sju största ekonomier där USA är i stark ledning. För att vara ett litet land med knappt 10 miljoner är Sveriges BNP ett tydligt tecken på att Sverige är rikt och att levnadsstandarden är relativt hög (genomsnittet). Från och med 70-talet har BNP ständigt ökat i Sverige, även om vi under perioden fram till idag varit med om ett antal svåra lågkonjunkturer.

BNP – inget mått för välfärd

BNP kan ses som ett mått för att se till levnadsstandarden hos befolkningen i ett land framför allt i fattigare länder. Då skalas BNP ner i BNP per capita genom att divideras med antalet invånare. Det ska dock poängteras att BNP främst är ett ekonomiskt mått och inte ett direkt mått på välfärd. I länder med mycket korruption eller illegal sysselsättning fångas exempelvis inte all typ av ekonomisk aktivitet upp i BNP-måttet. Arbeten i hemmet, svartarbeten eller olika ideella jobb räknas inte med i ett lands BNP. Just därför går det inte på direkten att jämföra BNP med välfärd eftersom det inte ser till kontext eller sammanhang.

En annan kritik mot BNP som allmänt mått för att se till länders välmående är miljöaspekten. I en tid då klimathotet ständigt gör oss påminda om sin närvaro skulle eventuellt ett mer anpassat mått vara lämpligt. BNP tar inte hänsyn till vilken typ av ekonomisk aktivitet det rör sig om. Ett land som exempelvis producerar miljöfarliga varor eller tjänster som leder till försämrad levnadsstandard kan ha ett högt BNP, men det är ett tydligt exempel för att BNP inte alltid är ett mått för välfärd eller levnadsstandard. BNP ger en god bild av de pengar som skapas och cirkulerar i ett land, men det visar inte hur bra människor mår eller hur lyckliga invånarna faktiskt är.

Sammanfattning

Oavsett ett land är stort eller litet behövs ekonomiska mått för att kunna mäta hur pass rikt eller fattigt landet är. BNP, bruttonationalprodukten, är ett allmänt mått som används inom politiska- och finansiella sektorer för att bedöma nationalekonomins välmående. Varor och tjänster som tillverkas under en viss period i landet räknas samman för att få fram ett värde som presenterar landets ekonomi. Sverige har sedan 70-talet haft en ständigt växande BNP – senaste mätningen bedömde den svenska ekonomin som en av världens sju största. BNP ska dock inte förväxlas med välfärd, eftersom måttet främst är av ekonomisk karaktär. Någon hänsyn tas nämligen inte till generella levnadsstandarden i ett land eller vilken typ av ekonomisk aktivitet det rör sig om.

 

Leave a Reply