Svenska kronan vs Euron

Sverige är en EU-medlemsstat som till skillnad från andra nationer har sin egen valuta, den svenska kronan. Det är växelkursen som påverkar hur stark eller svag den svenska kronan är i förhållande till exempelvis euron – som är den gemensamma valutan för andra EU-länder. Växelkursen påverkas i sin tur av olika faktorer, vilka får till följd att värdet på en valutaenhet förändras eller förhåller sig stabil. Faktorerna kan vara av olika karaktär, men politiska skeenden, oroligheter och länders välmående rent generellt påverkar den svenska kronan och övriga världsvalutor. I Sverige är det Riksbanken som ansvarar för att upprätthålla ett balanserat penningvärde i den mening att den svenska kronan ska vara stabil och inflationen låg.

  • Euro – en gemensam valuta för EU-länder
  • Olika faktorer påverkar växelkursen och valutor
  • Riksbanken ansvarar för en stabil svensk valuta

Om växelkursutveckling

Det är olika faktorer som ligger bakom växelkursens förändringar och värdet på olika valutor. Justeringar av länders styrräntor, vilka fastställs av centralbankerna, påverkar exempelvis växelkursen lika väl som det generella välmående på de stora finansmarknaderna. Inom finansvärlden talas det ofta om spekulationer och den framtida förväntningen av ekonomin spelar en viktig roll för växelkursen. Ekonomiska spekulationer för Sverige påverkar i sin tur den svenska kronan och dess värde i förhållande till exempelvis euron. När bolag, företag eller andra marknadsaktörer visar en mer misstänksam inställning gentemot den svenska ekonomiska utvecklingen kan det i sin tur leda till en försvagad krona, på grund av att penningpolitiken förväntas bli mer orolig, vilket leder till sämre affärer.

Sverige har sedan början av 90-talet haft så kallad rörlig växelkurs där valutan inte knyts till andra valutor och den svenska kronan baseras uteslutet utifrån efterfrågan och utbud. Fram till 2008 var värdet på kronan i förhållande till euron tämligen stabilt, men i samband med den internationella finanskrisen som utbröt under det andra halvåret blev topparna och dalarna större. Det här är kanske en av de främsta riskerna med mindre valutor som den svenska kronan. I svåra tider är det tuffare att stå emot olika typer av finansiella påtryckningar. Under 2009 förstärktes dock kronan och lyckades hålla sig på tidigare nivå fram till 2014 då den på nytt försvagades gentemot euron.

Sveriges inställning till euro

Euron är en gemensam valuta, eller myntslag, för EU-nationer. Den har sedan 1999 funnits som elektronisk valuta, och som sedlar och mynt sedan 2002. Bakom euron står EMU, vilket är en förkortning för den Ekonomiska och monetära unionen där alla EU-länder ingår och som verkar för att skapa sysselsättning och tillväxt. EMU kräver dock att de deltagande länderna uppfyller kraven om stabila statsfinanser, låg inflation, växelkursstabilitet samt sunda offentliga finanser. Sett till EU-medlemsländerna är det bara Sverige av de gamla nationerna som ännu inte accepterat eller infört euron som betalmedel i landet. Det var i en folkomröstning 2003 som Sverige formellt röstade nej till ett införande av euro-valutan. Inom EU ses Sveriges avståndstagande till euron som ett politiskt undantag.

Enligt Eurobarometerns undersökning från 2018 har det formella stödet för att införa euro i Sverige vuxit sedan den föregående mätningen. Med det sagt är motståndet till EMU fortfarande stort i Sverige och faktum är att vi tillsammans med Tjeckien är de största euro-motståndarna. Den senaste tider har EU haft att göra med en hel del oroligheter internt så som exempelvis Brexit. De politiska svängarna i Sverige påverkar också till mycket i hur hög grad det skrivs och talas om svensk ekonomi i förhållande till Europa och euron. Oroligheter utanför Sveriges gränser kan både väcka större motstånd till euron och skapa ett ökat intresse för mer samarbete med EU och euro.

Sammanfattning

I Sverige har Riksbanken det yttersta ansvaret för penningvärdet och att hålla den svenska kronan i balans. Med balans innebär att valutan ska vara stabilt stark och att den svenska ekonomin inte ska hamna i inflationsläge. Den svenska kronan påverkas av växelkursen, vilken i sin tur påverkas av olika faktorer så som oroligheter, ekonomiska spekulationer och politiska skeenden. Kronan försvagades markant i samband med krisen 2008, men lyckades återhämta sig året efter. Sedan 2014 har dock värdet i förhållande till euron försvagats kontinuerligt. Sverige röstade om att införa euro 2003, vilket resulterade i ett officiellt nej. De senaste mätningarna visar dock att stödet har ökat något, även om Sverige än idag hör till de starkaste euro-motståndarna inom EU.

Leave a Reply