Svensk export

När det kommer till svensk export består den främst av industrivaror. Inom den kategorin återfinns bland annat fordon, produkter från skogsindustrin samt maskiner av olika slag. Eftersom Sverige i närmare 40 års tid har exporterat för ett större värde än vi importerat har vi haft en ekonomi i ständig tillväxt. Sveriges BNP har också ökat med tiden som exporten bidragit till gynnsamma intäkter till statskassan.

I takt med digitaliseringen har även ny teknik och andra typer av behov uppkommit, vilket också påverkat den svenska exporten. De huvudsakliga expertgrupperna är fortfarande desamma där exempelvis den ovan nämnda transportindustrin samt basindustrin med svensk skogs-, stål- och gruvindustri ingår. Moderna fenomen så som internet och digitaliserade tjänster har däremot öppnat nya dörrar. Ett exempel är telekomprodukter och musik samt tjänster som härstammar ur den nya sortens digitala underhållning.

Aktuella siffror i svensk export

Under 2017 hade den svenska exporten ett totalt värde på mer än 2 000 miljarder kronor. Det i sin tur var en ökning på 6 % vid närmare jämförelse med 2016. Värt att nämna är dock att svensk import också ökade i jämförelse med föregående år, även om exportvärdet fortfarande är större. När det kommer till exportmarknader är det främst till Europa och särskilt inom EU som Sverige exporter mest.

Tyskland och Storbritannien är viktiga marknader för svensk export; inte minst inom forskning och läkemedelsindustrin. Brexit kan därmed i längden få ganska tuffa konsekvenser för svensk export, med tanke på att Storbritannien är en av våra viktigaste exportmarknader. Norge, Danmark och Finland importerar även i hög utsträckning varor och tjänster från Sverige. När det kommer till växande exportmarknader har Asien varit mest utmärkande för svensk export under de senaste åren.

Växande exportbranscher

Länder tenderar att specialisera sig på någon form av exportvara- eller tjänst. Det är vad som behövs för att kunna förhandla med andra länder, vilket i längden genererar ekonomisk stabilitet både nationellt och internationellt. Export och import har med andra ord stor påverkan på den politiska agendan. Se bara till det så kallade handelskriget mellan Kina och USA, vilket påverkat flertalet branscher och även ruskat om växelkursen.

Sverige har i tider specialiserat sig på tillverkning av fordon, maskiner och produkter till skogsindustri. Telekomprodukter har också blivit en viktig exportvara under de senare decennierna liksom affärs- och IT-tjänster. Svensk musik är även en viktig exportprodukt som genererar över 1 miljarder kronor och tillväxtprocenten för musikexporten har under senare tid legat på en stark stabil nivå. Dataspelsbranschen växer lavinartat och svensk export av dessa varor är bland världens största!

Exportverksamhet inom företag

Ett företag som startar upp någon form av exportverksamhet gör ofta det efter att intresse för en viss typ av produkt finns från ett annat land än Sverige. EU tillämpar så kallad fri handel mellan sina medlemsländer, vilket innebär att exportverksamheten inte omfattas av tullar eller regleras av importkvoter. Ska ett svenskt företag exportera varor eller tjänster utanför EU används en gemensam tull mot marknader utanför EU:s territorium.

Oavsett om det gäller export inom- eller utanför EU finns restriktioner som är till för att värna om miljö, hälsa och säkerhet, men även av handelspolitiska skäl. Några konkreta varor är till exempel läkemedel, vapen samt narkotika. Jordbruksprodukter, livsmedel och kemiska produkter omfattas av den här typen av restriktioner. Den som planerar att starta en exportverksamhet bör i förväg kontrollera vad som gäller för just den typen av produkt.

Få hjälp med exportfrågor

Det är det svenska Tullverket som har till uppgift att kontrollera all typ av in- och utförsel av tjänster och varor som sker över Sveriges gränser. Tullverket är en statlig förvaltningsmyndighet dit personer även kan vända sig för att få information kring export från Sverige. Företag som sysslar med export ska ansöka om ett så kallat EORI-nummer, vilket identifierar företaget inom EU. Numret ansöks direkt på Tullverkets hemsida.

Sammanfattning

Under fyra decennier har den svenska tillväxten varit stabil med ett gynnsamt BNP. Den svenska exporten är en av anledningarna till Sveriges välfyllda statskassa där vi framför allt specialiserat oss på transport- och basindustri. Digitaliseringen har medfört nya exportvaror- och tjänster inom IT, musik och underhållning. Oavsett om företag exporterar inom EU eller utanför EU-gränserna finns regler och bestämmelser som värnar om miljö, hälsa, säkerhet och även politisk stabilitet.

Leave a Reply