Finanspolitiska rådet

När man läser nyheterna är det inte alltid lätt att hålla sig uppdaterad på vad olika organisationer, myndigheter, företag och föreningar faktiskt gör. I den här artikeln ska vi därför kortfattat gå igenom vad dels vad det Finanspolitiska rådet är och dels vad de gör. Finanspolitiska rådet är en svensk myndighet som grundades 1 augusti 2007 och deras uppdrag är att oberoende granska regeringens finanspolitik.

Mer detaljerat innebär rådets uppdrag att de ska bedöma om den förda finanspolitiken når upp till vissa mål, med fokus på de budgetpolitiska målen såsom överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även fokusera på om finanspolitiken är förenlig med hur ekonomin utvecklar sig. De fullföljer sina uppgifter genom att varje år publicera en rapport, Svensk Finanspolitik, som ska användas som ett underlag när riksdagen granskar regeringens politik.

Svensk Finanspolitik 2018

Finanspolitiska rådet släppte sin senaste rapport, Svensk Finanspolitik 2018 i maj 2018 och 2019 års rapport kommer även den att släppas i maj, men några dagar tidigare, i god tid innan valet till EU-parlamentet. Rapporten är lång, nästan 200 sidor, och finns att ladda ner gratis på Finanspolitiska rådets hemsida om du är intresserad. Men om du inte orkar läsa 200 sidor ska vi nedan kortfattat skriva om innehållet.

I rapporten går de i genom hur ekonomin och konjunkturen har sett ut i Sverige, och säger att den har varit stark och troligtvis kommer att förbli det, men att den kanske försvagas lite de närmsta åren. Ett problem de tar upp som kan påverka konjunkturen negativt är bostadsmarknaden, det är en hög skuldsättning och har varit en hög prisökning på bostäder i hela landet.

Ledamöterna i Finanspolitiska rådet

Hur blir man då ledamot i Finanspolitiska rådet? Alla ledamöter har en bakgrund inom ekonomi, varav många är professorer i ekonomi. Ordföranden, vice ordföranden och de övriga fyra ledamöterna utses av regeringen efter förslag av rådets valberedning. Ledamöterna får sitta i högst tre år i rådet, och ordföranden i högst sex år. Valberedningen består av ett antal förutbestämda myndighetschefer och två ledamöter som utsetts av regeringen på en bestämd tid.

Vilka är då ledamöterna i Finanspolitiska rådet år 2019? Ordförande är Harry Flam, som är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms Universitet. Kari Lotsberg är vice ordförande och har jobbat på både det norska och svenska finansdepartementet. Övriga ledamöter är Peter England, Åsa Hansson, Bertil Holmlund och Ragnar Torvik som alla är professorer eller docenter inom ekonomi och med fokus på olika områden.

Politiskt ställningstagande?

Utifrån namnet kan det vara lätt att tro att Finanspolitiska rådet tar en aktiv politisk ställning, men som ett råd tar de inte politisk ställning i den löpande ekonomiska politiska debatten. Däremot kan enskilda ledamöter i rådet ta ställning och delta i den offentliga debatten, men det är då dennes ledamot egna åsikter och det betyder inte att resten av rådet står bakom den ledamoten.

De senaste åren har Finanspolitiska rådet ofta varit kritiskt mot regeringens finanspolitik, till exempel tyckte rådet både 2016 och 2017 att regeringen slösade allt för mycket med de offentliga medlen. Oppositionen håller ofta med rådet, men det betyder ändå inte nödvändigtvis att oppositionen och rådet behöver stå på samma politiska sida. Rådet har som uppgift att granska regeringens finanspolitik utifrån vissa mål, och gör det oavsett politisk färg.

Finns Finanspolitiska råd utomlands?

Finanspolitiska rådet är inte något unikt för Sverige, utan finns i flera andra länder. Intresset för att ha oberoende institutioner har dessutom ökat på senare år. Finanspolitiska rådet deltar i ett nätverk för liknande institutioner inom EU, Independent Fiscal Institutions. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har satt upp ett antal principer som oberoende finanspolitiska institut ska följa, och dessa går att läsa på OECD:s hemsida.

Sammanfattning

Finanspolitiska rådets huvuduppgift är att granska och bedöma regeringens finanspolitik, och se om regeringen når upp till de budgetpolitiska målen. De gör bland annat det genom att släppa en finanspolitisk rapport varje år. Rådet består av sex stycken ledamöter, inklusive en ordförande och en vice ordförande som utses av regeringen. Som helhet ska de inte ta politisk ställning, men det kan ibland uppfattas så och enskilda ledamöter får göra det.

 

 

Leave a Reply