Andra utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag

Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 13 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor; totalt är 95 företag inblandade i projekten i olika utsträckning.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för en andra utlysningsomgång och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med ansökningar med stor potential inom området kyl- och värmepumpteknik.

Till denna utlysning har styrelsen beslutat om att omkring 7 miljoner kronor av Energimyndighetens medel kan fördelas till lovande projekt. Speciellt intresse har riktats mot projekt inom nya tillämpningsområden och projekt med internationell anknytning. Styrelsen har också beslutat att se positivt på/premiera projektansökningar med kontant motfinansiering.

EFFSYS+ – kort översikt

Energimyndigheten har beslutat genomföra ett forskningsprogram med titeln ”Resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem – EFFSYS+”. Programmet pågår under tiden 2010-09-01 till 2014-08-31. En fullständig programbeskrivning finns på EFFSYS+ hemsida, www.effsysplus.se. Den totala budgeten för fyraårsperioden är 88 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 36 miljoner, resten är insatser från företag.

Programmets syfte är att ta fram effektivare värmepump- och kylteknik, som när den tillämpas i det svenska energisystemet minskar användningen av el och annan energi och reducerar effekttopparna i kraftsystemet.

Programmet är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys” och ”Effsys2”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.

Programmet ska bidra till att den svenska industrin för kylteknik och värmepumpar fortsätter att utvecklas och dess konkurrenskraft kan stärkas, såväl nationellt som internationellt. Den starka internationella position som svenska institutioner innehar inom området ska bibehållas och stärkas.

Vilka projekt prioriteras?

Programstyrelsen fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel. En bakgrund till styrelsens arbete ges bland annat av de mål som anges i Energimyndighetens programbeskrivning. Där framgår bl a:

Programmets mål är att de resultat som tas fram under programperioden, på tio års sikt ska användas för att:

• Genom effektivisering av komponenter och system skapa lösningar som medför en minskad specifik energianvändning av 8 % jämfört med bästa på marknaden förekommande värmepumpande teknik vid programmets start.

och inom programperioden:

• Utöka användningsområdena för resurseffektiv kyl och värmepumpteknik i minst två nya tillämpningar.

• Samverkan med minst 100 företag som samfinansiärer. Samverkan inom programmet ger även små och medelstora företag möjlighet till utökad FoU och kontakt med universitet och högskolor.

• Examination av minst nio forskarstuderande (lic-/dr-examina).

• Medverkan i minst fyra internationella forskningsprojekt inom internationella organisationer som IEA-HPP, IIR, Rehva, EUs ramprogram eller ASHRAE.

En mer detaljerad beskrivning av planerade Annex inom IEA-HPP finns tillgänglig på Heat Pump Centre (www.heatpumpcentre.org)

Dessutom ska programmet bidra till:

  • Kompetensuppbyggnad vid forskningsinstitutioner.
  • Kompetensförsörjning till näringslivet.
  • Problemlösning i samverkan mellan forskningsinstitutioner och industri.
  • Kunskapssammanställningar och informationsspridning.

En mer detaljerad beskrivning av syfte och mål framgår av programbeskrivningen som finns på EFFSYS+ hemsida (www.effsysplus.se).

Ansökningsförfarande

Styrelsen för programmet inbjuder nu företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektförslag i form av kompletta ansökningar med en inriktning i linje med beskrivningen. För ansökningar används ansökningsblanketten Ansökan om forskningsstöd (se bilaga).

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 11 januari 2012. Komplettering till ansökningar efter detta datum medges ej. Ansökningarna kommer att behandlas vid styrelsens möte den 1 februari.

Kriterier utifrån vilka ansökningarna bedöms är:

  • Frågeställning

Här bedöms projektets energi-/miljö-/näringslivsrelevans. Hur väl täcker projektet frågeställningar som är viktiga i EFFSYS+ programmet? Här bedöms också ansökans originalitet.

  • Metod och genomförande

Här bedöms främst den vetenskapliga metoden, men även arbetsplan, kostnadsplan och plan för publicering och informationsspridning. Är arbetsplanen tidsmässigt rimlig och är olika delar väl koordinerade? Är kostnads- och tidsplanerna rimliga?

  • Kompetens

Här bedöms om projektet kan förväntas genomföras enligt planen sett mot bakgrund av sökandes tidigare dokumenterade erfarenhet och skicklighet. Sökande bedöms utifrån sina tidigare utförda arbeten, hur de rapporterats och deras tekniska/vetenskapliga värde.

  • EFFSYS+ specifika

Här bedöms ett antal kriterier som är specifika för forskningsprogrammet EFFSYS+.  Hur stark är finansieringen? Ett krav är en motfinansiering på minst 60 %. Hur stort är det kontanta bidraget?

  • Resultat per krona

Här bedöms volymen av forskningsresultaten i förhållande till ansökt medel. Finns det exempelvis en färdig mätuppställning eller simuleringsmodell som kan utnyttjas för att få resultat till låg kostnad?

Den kompletta ansökan ska innehålla en bilaga med ett Gantt-schema som visar hur projektet planeras att genomföras i tiden. Under rubriken ”Genomförande” i ansökningsblanketten skall, för projekt längre än 6 månader, redovisas innehåll och datum för delredovisningar i form av teknisk rapport. Rapporten kan bestå av exempelvis publicerade artiklar, litteraturstudier etc..

OBS! Tidigaste projektstart är 2012-03-01 och projekttiden kan under inga omständigheter sträcka sig längre än 2014-06-30.

Ansökningar insänds i elektronisk form (både i form av en MS Word-fil och som Adobe Acrobat pdf-fil) via E-mail till: effsysplus@energy.kth.se (effsysplus null@null energy NULL.kth NULL.se)

Blankett – Ansökan_om_forskningsstöd_EFFSYS+

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Dags för den första EFFSYS+ dagen

Den 14 oktober kommer den första EFFSYS+ dagen gå av stapeln på Riverton Hotell i Göteborg. För att få en bra blandning från olika grenar inom branschen arrangeras dagen denna gång tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2011. På programmet finns sex olika teman, bl.a. livsmedelskyla, framtidens teknik och fastighetsvärmepumpar, som kommer att köras i två parallella sessioner. Dagsprogrammet kommer att vara gratis tack vare de deltagande sponsorerna.

Samtliga beviljade projekt inom EFFSYS+ kommer närvara med posterpresentationer i foajén och flertalet presentationer under dagen kommer ges av projektledare och utförare där den senaste informationen kring resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem kommer att presenteras.

Varmt välkomna!

För mer anmälan och mer information om EFFSYS+ dagen, se nedan:
Inbjudan till Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2011 i samarbete med EFFSYS+
Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2011 i samarbete med EFFSYS+

Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2011 i samarbete med EFFSYS+
(http://www NULL.kvforetagen NULL.se/index NULL.php3?use=publisher&id=399)

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Nytt särskilt doktorandprojekt antaget

Ett nytt projekt inom EFFSYS+ har beviljats medel och finns nu tillagt bland de tidigare beviljade projekten. Det är det tredje och sista särskilda doktorandprojektet med stark kontant motfinasiering. Projektledare är Björn Palm på KTH Energiteknik och titeln på projektet lyder “Magnetokaloriska kyl- och värmepumpprocesser i vitvaror, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar”. Den industriella motfinansiären i projektet är Electrolux.

För mer information, se projekthemsidan:
Magnetokaloriska kyl- och värmepumpprocesser (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep13/)

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Första kvartalsrekvisitionerna

Under april månad har de beviljade projekten inom EFFSYS+ haft sina första rekvisitioner. Vissa har rivstartat och kommit igång ordentligt medan andra projekt haft en långsammare start på grund av bl.a. sökande efter nya doktorander. Under den första perioden har en mängd aktiviteter genomförts inom projekten. Exempel är presentationer på konferenser, utvärdering av experiment och simuleringsmodeller samt bildande av referensgrupper. Totalt har sexton publikationer (journalartiklar, presentationer etc.) i olika omfattning publicerats under perioden.

Under respektive projekts hemsida nås den kvartalsvisa avrapporteringen.
Projektöverblick (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/)

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Den första allmänna utlysningen

Den första utlysningen som avslutades den 29 november inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ har lockat ett rekordstort intresse. 50 st ansökningar/intresseanmälningar inkom inom den officiella ansökningsperioden och har behandlats vid styrelsens andra möte. Totalt ansökta medel är tre gånger större än programmets tillgängliga medel vilket medfört att ett flertal lovvärda ansökningar ej kunnat beviljas anslag.

Styrelsen har bedömt ansökningarna utifrån frågeställning, metod och genomförande, kompetens hos utföraren och värdet av förväntat forskningsresultat. Ansökningar utformade som intresseanmälningar har beaktats på samma sätt som fullständiga ansökningar för att möjliggöra färdigställande av fullständiga ansökningar med kompletterande motfinansiering i ett nästa steg.

Styrelsen har i bedömningen av ansökningarna efterstävat en god blandning av ämnesområden som täcks in av de beviljade ansökningarna. För att möjliggöra kontinuerlig resultatspridning från programmet har långa såväl som korta projekt beviljats i den första utlysningen. Spridning mellan forskningssäten, såväl som kopplingar till tidigare projekt eller internationella aktiviteter har beaktats.

De ansökningar som direkt beviljats av styrelsen hittas under rubriken “Projekt”.

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag

Energimyndigheten har beslutat genomföra ett program ”Effektivare kyl- och värmepumpsystem – EFFSYS+”. Programmet pågår under tiden 2010-09-01 till 2014-08-31. En fullständig programbeskrivning finns på Effsys+ hemsida, www.effsysplus.se. Den totala budgeten för fyraårsperioden är 88 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 36 miljoner, resten är insatser från företag.

Styrelsen för programmet inbjuder nu företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektförslag/ansökningar att ingå i en första ansökningsomgång.

EFFSYS+ – kort översikt

Programmets syfte är att ta fram effektivare värmepump- och kylteknik, som när den tillämpas i det svenska energisystemet minskar användningen av el och annan energi och reducerar effekttopparna i kraftsystemet.

Programmet är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys” och ”Effsys2”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.

Programmet ska bidra till att den svenska industrin för kylteknik och värmepumpar fortsätter att utvecklas och dess konkurrenskraft kan stärkas, såväl nationellt som internationellt. Den starka internationella position som svenska institutioner innehar inom området ska bibehållas och stärkas.

Vilka projekt prioriteras?

Programstyrelsen fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel. En bakgrund till styrelsens arbete ges bland annat av de mål som anges i Energimyndighetens programbeskrivning. Där framgår bl a:

Programmets mål är att de resultat som tas fram under programperioden, på tio års sikt ska användas för att:

• Genom effektivisering av komponenter och system skapa lösningar som medför en minskad specifik energianvändning av 8 % jämfört med bästa på marknaden förekommande värmepumpande teknik vid programmets start .

och inom programperioden:

• Utöka användningsområdena för resurseffektiv kyl och värmepumpteknik i minst två nya tillämpningar.

• Samverkan med minst 100 företag som samfinansiärer. Samverkan inom programmet ger även små och medelstora företag möjlighet till utökad FoU och kontakt med universitet och högskolor.

• Examination av minst åtta forskarstuderande (lic-/dr-examina).

• Medverkan i minst fyra internationella forskningsprojekt inom internationella organisationer som IEA-HPP, IIR, Rehva, EUs ramprogram eller ASHRAE.

En mer detaljerad beskrivning av planerade Annex inom IEA-HPP finns tillgänglig på Heat Pump Centre (www.heatpumpcentre.org)

Dessutom ska programmet bidra till:

· Kompetensuppbyggnad vid forskningsinstitutioner.

· Kompetensförsörjning till näringslivet.

· Problemlösning i samverkan mellan forskningsinstitutioner och industri.

· Kunskapssammanställningar och informationsspridning.

En mer detaljerad beskrivning av syfte och mål framgår av programbeskrivningen som finns på Effsys+ hemsida (www.effsysplus.se).

Ansökningsförfarande

Styrelsen för programmet inbjuder nu företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektförslag eller kompletta ansökningar med en inriktning i linje med beskrivningen.

Det ska nämnas att detta är en första ansökningsomgång. Styrelsen planerar flera ansökningsomgångar, men omfattningen beror på möjligheterna till finansiering.

Önskvärt är att det finns en stor kapitalinsats från företag och detta kommer att vara ett av kriterierna vid bedömning av de inkomna ansökningarna.

För att i möjligaste mån underlätta arbetet med ansökningar har styrelsen beslutat att möjliggöra ett tvåstegs-förfarande enligt följande:

1. Senast den 29 november ska en ”intresseanmälan” insändas. Den ska innehålla en beskrivning som kortfattat definierar projektets inriktning, uppgifter om forskningsutförare och deltagande företag mm enligt beskrivning på följande sida. (Formulär i MS Word-format finns i separat bilaga).

Styrelsen kommer att bedöma de inkomna intresseanmälningarna och har målet att ge besked senast den 10 december. För de projekt som prioriterats i denna första omgång vidtar följande steg:

2. Projektskissen bearbetas av de sökande och kompletteras till en fullständig projektansökan senast 08.00 den 17 januari. Besked beräknas före januari månads utgång.

Alternativt kan kompletta ansökningar insändas till den 29 november. Dessa kommer då att behandlas vid styrelsens möte i början av december. I detta fall används ansökningsblanketten Ansökan om forskningsstöd (se bilaga).

Den kompletta ansökan ska innehålla en bilaga med ett Gantt-schema som visar hur projektet planeras att genomföras i tiden. Under rubriken ”Genomförande” i ansökningsblanketten skall, för projekt längre än 6 månader, redovisas innehåll och datum för delredovisningar i form av teknisk rapport. Rapporten kan bestå av exempelvis publicerade artiklar, litteraturstudier etc..

OBS! Projekttiden kan under inga omständigheter sträcka sig längre än 2014-06-30.

Ansökningar insänds i elektronisk form (som Adobe Acrobat pdf-fil) via E-mail till: effsysplus@energy.kth.se

Ansökningar gällande fortsättningsprojekt från tidigare program har möjlighet att retroaktivt ansöka om projektbidrag för tiden från EFFSYS+ officiella starttid 2010-09-01. För retroaktiva projektansökningar ska redan utfört arbete redovisas noggrant.

För ytterligare frågor angående ansökningsförfarande, kontakta EFFSYS+ kansli: effsysplus@energy.kth.se.

Bilaga – Mall för skissförslag
Blankett – Ansökan om forskningsstöd

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment