Effsys+ är nu avslutat

2014-08-31 var sista dagen för Effsys+ och en summerande slutrapport om programmet hittas på länken nedan. Energimyndigheten kommer under hösten 2014 starta upp det påföljande forskningsprogrammet Effsys Expand. Mer info om detta kommer på Energimyndighetens hemsida. Sekretariatet vill tacka alla som bidragit till det goda resultatet inom Effsys+.

Slutrapport_EFFSYS+

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentationer från Svenska Kyl- och Värmepumpdagen 2013

Årets upplaga av den Svenska Kyl och Värmepumpdagen gick av stapeln den 18 oktober i Göteborg med en imponerande uppslutning på cirka 300 deltagare. Stort tack till alla er som bidrog under dagen med presentationer, både verbala och som posters! De muntliga presentationerna från dagen hittar ni på Kyl & Värmepumpföretagens hemsida genom länken nedan.

Presentationer (http://www NULL.kvforetagen NULL.se/index NULL.php3?id=539&part=6301&stid=419)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svenska Kyl- och Värmepumpdagen 2013

Den 18 oktober är det dags för den Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg. Den perfekta mötesplatsen där hela branschen är samlad för att byta erfarenheter, lära sig om den senaste forskningen och träffa kollegor och konkurrenter.

För mer info

Inbjudan Program KVdagen 2013

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tredje utlysningen inom EFFSYS+ slutförd

Den tredje och sista utlysningen i EFFSYS+ är nu genomförd och 5 projekt blev beviljade stödfinansiering. Utlysningen var om totalt 2,1 miljoner kr och totalt har nu 25 projekt beviljas stödfinansiering genom programmet.

Mer information om de nya (och de tidigare) projekten hittar ni under projektsidan. Där de 5 nytillkomna projekten har projektnummer EP21 till EP25.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svenska Kyl- och Värmepumpdagen

Den 19 oktober är det dags för den Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg. Den perfekta mötesplatsen där hela branschen är samlad för att byta erfarenheter, lära sig om den senaste forskningen och träffa kollegor och konkurrenter.

För mer info
Inbjudan KV dagen 2012

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Den tredje utlysningen inom EFFSYS+

Inbjudan att inkomma med projektförslag

Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 20 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor. Totalt är 123 företag inblandade i de projekt som startats inom programmet.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för den sista utlysningen inom detta program och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektansökningar inom området kyl- och värmepumpteknik.

Till denna utlysning har styrelsen beslutat om att omkring 5 miljoner kronor av Energimyndighetens medel kan fördelas till lovande projekt.

Ansökningsförfarande

Styrelsen för programmet inbjuder nu företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektförslag i form av kompletta ansökningar med en inriktning i linje med beskrivningen. För ansökningar används ansökningsblanketten Ansökan om forskningsstöd (se bilaga).

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 22 oktober 2012. Komplettering av ansökningar efter detta datum medges ej.

I denna utlysningsomgång erbjuder sekretariatet sökanden en möjlighet att inkomma med preliminära ansökningar fram till den 1 september. I det preliminära ansökningsförfarandet kontrollerar sekretariatet endast att ansökningarna uppfyller de formella kraven för programmet. I detta skede kan sekretariatet exempelvis upplysa sökanden om att ansökan saknar erforderlig tidplan för ingående delrapporter, gantschema eller brister i projektets finansieringsplan. Sekretariatet äger inte rätt att värdera eller uttala sig om hur väl de preliminära ansökningarna uppfyller programmets kvalitativa bedömningskriterier. Utifrån sekretariatets eventuella synpunkter ges därefter sökanden möjlighet att komplettera ansökan fram till den 22 oktober. Möjligheten att inkomma med preliminär ansökan är frivillig och inte tvingande.

Den kompletta ansökan ska innehålla en bilaga med ett Gantt-schema som visar hur projektet planeras att genomföras i tiden. Under rubriken ”Genomförande” i ansökningsblanketten skall, för projekt längre än 6 månader, redovisas innehåll och datum för delredovisningar i form av teknisk rapport. Rapporten kan bestå av exempelvis publicerade artiklar, litteraturstudier etc..

OBS! Tidigaste projektstart är 2012-12-01. Projekttiden kan under inga omständigheter sträcka sig längre än 2014-06-30.

Ansökningar insänds i elektronisk form (både i form av en MS Word-fil och som Adobe Acrobat pdf-fil) via E-mail till: effsysplus@energy.kth.se (https://webmail NULL.kth NULL.se/owa/redir NULL.aspx?C=0e37580086e34ad189dcaa23c89789b7&URL=mailto%3aeffsysplus%40energy NULL.kth NULL.se)

Längst ner finner ni komplett utlysningstext och ansökningsformulär.

Viktiga datum
1 september 2012                                     Deadline för preliminär ansökan (frivillig)
22 oktober 2012                                       Deadline för kompletta ansökningar
1 december 2012                                      Tidigaste projektstart
30 juni 2014                                             Senast möjliga datum för projektavslut

Blankett-Ansökan_om_forskningsstöd_EFFSYS+
EFFSYS+ Utlysning 3

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Nya EFFSYS+-projekt beviljade inom den andra utlysningen

Till den andra utlysningen inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ visade styrelsen speciellt intresse för projekt inom nya tillämpningar och projekt med internationell anknytning. Totalt inkom 14 stycken kompletta ansökningar inom den officiella ansökningstiden och dessa behandlades under styrelsens möte den 1 februari 2012. Ansökt medel har överstigit det belopp som styrelsen beslutat att fördela inom den andra utlysningen varför flertalet ansökningar med hög potential ej kunnat beviljas.

Följande nya projekt har beviljats inom den andra utlysningen, mer information finns tillgänglig på respektive projekts hemsida:

  • EP14 Inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser på värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare som används i indirekta kylsystemen Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep14)
  • EP15 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader – del 2 Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep15)
  • EP16 Smart felidentifiering och diagnos för värmepumpsystem Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep16)
  • EP17 Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep17)
  • EP18 Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätningar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep18)
  • EP19 Ammoniak som köldmedium i små kyl- och värmepumpsystem Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep19)
  • EP20 Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep20)

Den officiella pressreleasen för utfallet av den andra utlysningen nås genom nedanstående länk:
Pressrelease till utfallet av den andra utlysningen

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Slutrapport fältmätningsprojekt från EFFSYS2

Slutrapporten till EFFSYS2-projektet Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem finns nu tillgänglig att ladda hem både från SP och EFFSYS2 hemsida. Projektledare har varit Pia Tiljander på SP och målet med projektet har varit att visa potentialen med den värmepumpande tekniken och därmed öka dess acceptans. Resultatet från fältmätningarna som pågick under ett år pekar på att det finns potential att spara energi och koldioxidekvivalenter.

Slutrapporten från projektet nås genom nedanstående länk:
Slutrapport Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem

Posted in EFFSYS+ | 1 Comment

Ett första projekt slutrapporterat

Ett första EFFSYS+-projekt, Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader, har avslutats. Projektet har pågått under ett år och projektledare har varit Åsa Wahlström på CIT Energy Management. Delvis har arbetet utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Enertech, Fastighetsägarna, Geotec, IVT, NIBE, Thermia och SVEP.

Resultaten för större flerbostadshus pekar på att byggnadens form och ålder har liten betydelse men att dess klimatzon är viktig för vilka åtgärdspaket i kombination med uppvärmningssystem som kommer behövas för att klara NNE-kraven vid större renoveringar. Den värmepumpande tekniken blir lönsammare ju ju längre norrut byggnaden befinner sig och det uppvärmningspaket som erhöll den lägsta livscykelkostnaden var frånluftsvärmepumpen (<10 W/m2) som enskilt kan klara NNE-kraven för större flerbostadshus.

Slutrapporten och övriga publikationer finns tillgängligt på projektets hemsida:
EP05 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Stor uppslutning Svenska Kyl & Värmepumpdagen i samarbete med EFFSYS+

Denn första EFFSYS+ dagen som detta år samarrangerades med Kyl & Värmepumpdagen hölls på Hotel Riverton i Göteborg och lockade ett rekordstort intresse; omkring 240 personer var på plats samt ett 30-tal på väntelistan. Presentationer pågick under hela dagen i två salar; den stora salen där tema var livsmedelskyla, framtidens teknik samt lagar och förordningar medan det i lilla salen var fokus på lönsamhets och affärsmässighet, fastighetsvärmepumpar samt rekrytering och utbildning.

Samarbetet kring dagen innebar att totalt åtta projektpresentationer från EFFSYS+ hölls där den senaste forskningen inom kyl- och värmepumpande teknik presenterades. Dessutom hade ett separat rum dedikerats till posterpresentationer från samtliga projekt där intressenter kunde ställa frågor och utbyta idéer med forskarna. Samtliga posterpresentationer finns att se under respektive projekthemsida (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/).

Posted in EFFSYS+ | 1 Comment