Den tredje utlysningen inom EFFSYS+

Inbjudan att inkomma med projektförslag

Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 20 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor. Totalt är 123 företag inblandade i de projekt som startats inom programmet.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för den sista utlysningen inom detta program och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektansökningar inom området kyl- och värmepumpteknik.

Till denna utlysning har styrelsen beslutat om att omkring 5 miljoner kronor av Energimyndighetens medel kan fördelas till lovande projekt.

Ansökningsförfarande

Styrelsen för programmet inbjuder nu företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektförslag i form av kompletta ansökningar med en inriktning i linje med beskrivningen. För ansökningar används ansökningsblanketten Ansökan om forskningsstöd (se bilaga).

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 22 oktober 2012. Komplettering av ansökningar efter detta datum medges ej.

I denna utlysningsomgång erbjuder sekretariatet sökanden en möjlighet att inkomma med preliminära ansökningar fram till den 1 september. I det preliminära ansökningsförfarandet kontrollerar sekretariatet endast att ansökningarna uppfyller de formella kraven för programmet. I detta skede kan sekretariatet exempelvis upplysa sökanden om att ansökan saknar erforderlig tidplan för ingående delrapporter, gantschema eller brister i projektets finansieringsplan. Sekretariatet äger inte rätt att värdera eller uttala sig om hur väl de preliminära ansökningarna uppfyller programmets kvalitativa bedömningskriterier. Utifrån sekretariatets eventuella synpunkter ges därefter sökanden möjlighet att komplettera ansökan fram till den 22 oktober. Möjligheten att inkomma med preliminär ansökan är frivillig och inte tvingande.

Den kompletta ansökan ska innehålla en bilaga med ett Gantt-schema som visar hur projektet planeras att genomföras i tiden. Under rubriken ”Genomförande” i ansökningsblanketten skall, för projekt längre än 6 månader, redovisas innehåll och datum för delredovisningar i form av teknisk rapport. Rapporten kan bestå av exempelvis publicerade artiklar, litteraturstudier etc..

OBS! Tidigaste projektstart är 2012-12-01. Projekttiden kan under inga omständigheter sträcka sig längre än 2014-06-30.

Ansökningar insänds i elektronisk form (både i form av en MS Word-fil och som Adobe Acrobat pdf-fil) via E-mail till: effsysplus@energy.kth.se (https://webmail NULL.kth NULL.se/owa/redir NULL.aspx?C=0e37580086e34ad189dcaa23c89789b7&URL=mailto%3aeffsysplus%40energy NULL.kth NULL.se)

Längst ner finner ni komplett utlysningstext och ansökningsformulär.

Viktiga datum
1 september 2012                                     Deadline för preliminär ansökan (frivillig)
22 oktober 2012                                       Deadline för kompletta ansökningar
1 december 2012                                      Tidigaste projektstart
30 juni 2014                                             Senast möjliga datum för projektavslut

Blankett-Ansökan_om_forskningsstöd_EFFSYS+
EFFSYS+ Utlysning 3

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.