Andra utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag

Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 13 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor; totalt är 95 företag inblandade i projekten i olika utsträckning.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för en andra utlysningsomgång och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med ansökningar med stor potential inom området kyl- och värmepumpteknik.

Till denna utlysning har styrelsen beslutat om att omkring 7 miljoner kronor av Energimyndighetens medel kan fördelas till lovande projekt. Speciellt intresse har riktats mot projekt inom nya tillämpningsområden och projekt med internationell anknytning. Styrelsen har också beslutat att se positivt på/premiera projektansökningar med kontant motfinansiering.

EFFSYS+ – kort översikt

Energimyndigheten har beslutat genomföra ett forskningsprogram med titeln ”Resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem – EFFSYS+”. Programmet pågår under tiden 2010-09-01 till 2014-08-31. En fullständig programbeskrivning finns på EFFSYS+ hemsida, www.effsysplus.se. Den totala budgeten för fyraårsperioden är 88 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 36 miljoner, resten är insatser från företag.

Programmets syfte är att ta fram effektivare värmepump- och kylteknik, som när den tillämpas i det svenska energisystemet minskar användningen av el och annan energi och reducerar effekttopparna i kraftsystemet.

Programmet är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys” och ”Effsys2”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.

Programmet ska bidra till att den svenska industrin för kylteknik och värmepumpar fortsätter att utvecklas och dess konkurrenskraft kan stärkas, såväl nationellt som internationellt. Den starka internationella position som svenska institutioner innehar inom området ska bibehållas och stärkas.

Vilka projekt prioriteras?

Programstyrelsen fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel. En bakgrund till styrelsens arbete ges bland annat av de mål som anges i Energimyndighetens programbeskrivning. Där framgår bl a:

Programmets mål är att de resultat som tas fram under programperioden, på tio års sikt ska användas för att:

• Genom effektivisering av komponenter och system skapa lösningar som medför en minskad specifik energianvändning av 8 % jämfört med bästa på marknaden förekommande värmepumpande teknik vid programmets start.

och inom programperioden:

• Utöka användningsområdena för resurseffektiv kyl och värmepumpteknik i minst två nya tillämpningar.

• Samverkan med minst 100 företag som samfinansiärer. Samverkan inom programmet ger även små och medelstora företag möjlighet till utökad FoU och kontakt med universitet och högskolor.

• Examination av minst nio forskarstuderande (lic-/dr-examina).

• Medverkan i minst fyra internationella forskningsprojekt inom internationella organisationer som IEA-HPP, IIR, Rehva, EUs ramprogram eller ASHRAE.

En mer detaljerad beskrivning av planerade Annex inom IEA-HPP finns tillgänglig på Heat Pump Centre (www.heatpumpcentre.org)

Dessutom ska programmet bidra till:

  • Kompetensuppbyggnad vid forskningsinstitutioner.
  • Kompetensförsörjning till näringslivet.
  • Problemlösning i samverkan mellan forskningsinstitutioner och industri.
  • Kunskapssammanställningar och informationsspridning.

En mer detaljerad beskrivning av syfte och mål framgår av programbeskrivningen som finns på EFFSYS+ hemsida (www.effsysplus.se).

Ansökningsförfarande

Styrelsen för programmet inbjuder nu företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektförslag i form av kompletta ansökningar med en inriktning i linje med beskrivningen. För ansökningar används ansökningsblanketten Ansökan om forskningsstöd (se bilaga).

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 11 januari 2012. Komplettering till ansökningar efter detta datum medges ej. Ansökningarna kommer att behandlas vid styrelsens möte den 1 februari.

Kriterier utifrån vilka ansökningarna bedöms är:

  • Frågeställning

Här bedöms projektets energi-/miljö-/näringslivsrelevans. Hur väl täcker projektet frågeställningar som är viktiga i EFFSYS+ programmet? Här bedöms också ansökans originalitet.

  • Metod och genomförande

Här bedöms främst den vetenskapliga metoden, men även arbetsplan, kostnadsplan och plan för publicering och informationsspridning. Är arbetsplanen tidsmässigt rimlig och är olika delar väl koordinerade? Är kostnads- och tidsplanerna rimliga?

  • Kompetens

Här bedöms om projektet kan förväntas genomföras enligt planen sett mot bakgrund av sökandes tidigare dokumenterade erfarenhet och skicklighet. Sökande bedöms utifrån sina tidigare utförda arbeten, hur de rapporterats och deras tekniska/vetenskapliga värde.

  • EFFSYS+ specifika

Här bedöms ett antal kriterier som är specifika för forskningsprogrammet EFFSYS+.  Hur stark är finansieringen? Ett krav är en motfinansiering på minst 60 %. Hur stort är det kontanta bidraget?

  • Resultat per krona

Här bedöms volymen av forskningsresultaten i förhållande till ansökt medel. Finns det exempelvis en färdig mätuppställning eller simuleringsmodell som kan utnyttjas för att få resultat till låg kostnad?

Den kompletta ansökan ska innehålla en bilaga med ett Gantt-schema som visar hur projektet planeras att genomföras i tiden. Under rubriken ”Genomförande” i ansökningsblanketten skall, för projekt längre än 6 månader, redovisas innehåll och datum för delredovisningar i form av teknisk rapport. Rapporten kan bestå av exempelvis publicerade artiklar, litteraturstudier etc..

OBS! Tidigaste projektstart är 2012-03-01 och projekttiden kan under inga omständigheter sträcka sig längre än 2014-06-30.

Ansökningar insänds i elektronisk form (både i form av en MS Word-fil och som Adobe Acrobat pdf-fil) via E-mail till: effsysplus@energy.kth.se (effsysplus null@null energy NULL.kth NULL.se)

Blankett – Ansökan_om_forskningsstöd_EFFSYS+

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.